Хөвсгөл далайн мөс унаж эхлэж байна

Хөвсгөл далайн мөс 5-р сарын сүүлээр хайлж эхлэдэг бөгөөд 6-рсарын дундуур бүрэн хайлж дуусдаг. Далай цэлмэх хэмээн нэрлэдэг байна.